Uitsluiting wettelijke aansprakelijkheid

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Tomson bvba. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tomson bv. is het niet toegestaan de site of enig onderdeel daarvan te verveelvoudigen en/of openbaar te maken via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Tomson bv. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van deze gegevens. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. Tomson bv. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die resulteert uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Tomson bv. geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. De links naar andere sites houdt geen enkel akkoord in met de inhoud van deze sites en Tomson bv. is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die sites wordt gemaakt.